MASTER TMR

January 16, 2011

MASTER TMR.

Inscriere Master TMR

Relaţii suplimentare la secretariatul catedrei TMR (ARoTMM IFToMM) Splaiul Independentei 313, Cladirea Transporturi (Sala JC 102) Telefon: 021-4029632, e-mail: catedramecanismesiroboti@yahoo.com

ADMITERE

MASTER

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Catedra de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor

Specializarea 1: MODELAREA SI SIMULAREA SISTEMELOR MECANICE MOBILE

Durata studiilor: 1,5 ani/3 sem.,

Număr total de locuri: subvenţionate de la buget 20

Competenţe

Asimilarea noţiunilor fundamentale privind analiza, sinteza şi proiectarea sistemelor biomorfe şi biomecanice pentru aplicaţii tehnice şi medicale;

Dezvoltarea abilităţilor de calcul şi de modelare cinematică şi dinamică a unor sisteme biomorfe şi biomecanice cu aplicaţii tehnice şi medicale;

Dezvoltarea abilităţilor de analiză experimentală a diverselor clase de mecanisme;

Insuşirea unor tehnici avansate de prelucrare a datelor experimentale specifice modelării şi simulării sistemelor biomorfe şi biomecanice.

Specializarea 2: CONSULTANTA IN PROIECTAREA SISTEMELOR MECANICE

Durata studiilor: 1,5 ani/3 sem.,

Număr total de locuri: subvenţionate de la buget 20

Competenţe

Analiza şi evaluarea sistemelor mecanice; utilizarea tehnicilor avansate de modelare în proiectarea acestora;

Modelarea structurală, cinematică şi dinamică a sistemelor mecanice acţionate electric, hidraulic, pneumatic etc.;

Prelucrarea datelor experimentale;

Metode de abordare sistemică a cercetării şi proiectării sistemelor mecanice;

Promovarea iniţiativei private prin intermediul unor cabinete individuale de consultanţă şi asistenţă pentru proiectarea, cercetarea şi inovarea sistemelor mecanice.

UNIVERSITĂŢI PARTENERE:

· Technische Universitat Braunschweig-Germania

· Galway-Mayo Institute of Technology-Ireland

· Instituto Politecnico do Porto- Portugal

· Linkoping Universitet – Sweden

· University of Cassino – Italy

· University of Bilbao – Spain

Concursul de admitere în învăţământul postuniversitar de masterat şi studii academice se organizează într-o singură sesiune,

în perioada 14-18 septembrie


Perioada de înscriere este 01-11 septembrie, între orele 9:00 – 15:00,

la Catedra Teoria mecanismelor şi a roboţilor, Sala JC 102

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior, o singura dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

Facilitati:

Taxa de înscriere la concurs este de 100 lei (RON)

Taxa de înmatriculare pentru candidaţii admişi este de 50 lei

Repartitia candidatilor pe cele doua specializari se face dupa prima opţiune a specializarii şi in ordinea descrescatoare a mediilor.

Candidatii admisi la master cu plată si care sunt deja angajati, pot beneficia, la cerere, de un regim preferential al comasarii unor activitati didactice.

Candidatii care frecventeaza cu regularitate cursurile de Master pot beneficia de locuri in camin

Candidatii admisi la master pot beneficia de burse de studiu pe durate de 3, 4, 6, 12 luni la universitatile partenere din Europa.

Actele necesare pentru înscriere:

0)Pentru înscriere, un dosar plic, care trebuie sa contina urmatoarele documente:

1) – fisa de înscriere tip obtinuta de la Comisia de admitere a facultatii, în care se va mentiona sub semnatura si raspundere proprie toate datele solicitate. În fisa de înscriere nu se admit modificari, adaugiri sau stersaturi;

2) – doua fotografii, tip buletin de identitate;

3) – diploma de bacalaureat, în original;

4) – diploma de licenta/inginer sau echivalenta acesteia, în original (candidatii din promotia 2009 pot fi înscrisi si pe baza adeverintei de absolvire, cu precizarea mediei generale a anilor de studii si a mediei de la examenul de diploma/licenta);

5) – foaia matricola/suplimentul la diploma în copie, confirmata de secretariatul facultatii absolvite;

6) – certificatul de nastere în copie legalizata;

7) – adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical, din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;

8) – certificatul de casatorie în copie legalizata (daca este cazul);

9) – buletin/carte de identitate în copie;

10) – chitanta de plata a taxei de admitere, obtinuta de la secretariatul facultatii.

*) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toti candidatii vor fi înscrisi la concursul de admitere cu numele din certificatul de nastere, inclusiv în cazurile în care din anumite motive ei si-au schimbat acest nume.

1. Relaţii suplimentare la secretariatul catedrei TMR (Sala JC 102) Telefon: 021-4029632, e-mail: catedramecanismesiroboti@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: